REGULAMIN

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH CATEDRAL

I. Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje Catedral z siedzibą ul. Smocza 5/7/42 93-520 Łódź

II. Szkolenia

Catedral organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.

III. Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Catedral ul. Smocza 5/7/42 93-520 Łódź on-line poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia lub na adres poczty catedral@catedral.com.pl bądź telefonicznie pod numer +48 505 092 395. Zgłoszenie przyjmowane jest najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczone na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Catedral. Zgłaszający powinien podać imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail. Wypełniając formularz zgłoszenia Uczestnik szkolenia firmy Catedral wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Catedral zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Catedral informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa – odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w Catedral mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia od odstąpienia od umowy) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez Catedral oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 10 dni od daty rozpoczęcia szkolenia Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez Catedral w związku z organizacją szkolenia.

V. Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez Catedral, według wyboru Zamawiającego, Catedral zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie.Catedral zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 10 dni naprzód przed terminem szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

VI. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszty posiłków (przerwy na kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez Catedral do świadczenia usług w terminie podanym przez Catedral uiszcza zaliczkę w kwocie ustalonej przez Catedral. Pozostałą część kwoty ustalonej za szkolenie Zamawiający może dokonać nie później niż w dniu odbywającego się szkolenia. Brak uiszczenia zaliczki w wymaganym terminem stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Catedral do nieświadczenia usług Zamawiającego.

VII. Prawa autorskie

Wszystkie szkolenia dostępne w Catedral są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagranie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)

VIII. Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do Catedral najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.